Byinshi ku kugaburira umwana muto ucyiga kurya

Ababyeyi cyane cyane ababyaye ku nshuro ya mbere, bahura n’ikibazo iyo igihe cyo gutangira kugaburira umwana kigeze.

Usanga bibaza icyo guheraho, bagahangayika mu gihe abana banze ibiryo, ibyo kwirinda ndetse n’uburyo indyo igenda ihinduka uko umwana akura

Izubarirashe.rw ku busabe bwa bamwe mu basomyi twaganiriye na Mukakayumba Anastasie, umuganga w’impuguke mu mirire ukorera mu ivuriro Santé Plus riherereye ahitwa Ziniya mu Murenge wa Niboye maze atangaza byinshi ku mirire y’abana bagitangira kurya.

Ubundi umwana atangira kurya ryari?

Muganga Mukakayumba avuga ko umwana atangira gufata ifunguro ritari amashereka agize amezi atandatu. Gusa abana bose ntibagira ayo mahirwe.

Ngo impamvu kuri ayo mezi ari ho batangira kugaburira umwana, bigaragara ko ibyo akeneye kugira ngo abashe gukura bitangira kuba byinshi ugereranyije n’ibyo akura mu mashereka.

Ikindi kuri ayo mezi amashereka aba akennye ku munyu ngugu wa fer ndetse no kuri vitamin A. ni yo mpamvu kuri ariya mezi umugore wonsa ajya kwa muganga mu bigo nderabuzima bakamuha akanini ka vitamin A no ku mwana barakamuha kugira ngo atabura iyo vitamin

Ku mezi atandatu, umwana atangira kugaburirwa kugira ngo atazabura vitamin na Fer aba yabuze mu mashereka, ubundi abone intungamubiri zijyanye n’izo umubiri we ukeneye.

Muganga Mukakayumba avuga ko Uko umwana akura, ibyo umubiri ukeneye bigenda byiyongera, yaba ibyubaka umubiri, ibirinda ibdwara n’ibitera imbaraga ku buryo amashereka yonyine aba atagihagije.

Icyo umubyeyi agomba kwitondera

Iyo umubyeyi agiye gutangira kugaburira umwana aba agomba kuba afite amakuru yose ajyanye n’icyo gikorwa akuye mu bantu bafite ubumenyi mu bijyanye n’mirire.

Bibaye byiza, aba agomba kumenya impamvu atangiye kumugaburira n’uko agomba kubyitwaramo. Biba byiza iyo ari inyina w’umwana ubyikorera, ntatangire kugaburirwa n’undi muntu.

Yagize ati “Sinshatse kuvuga ko abantu barera abana ari babi ariko uko nyina w’umwana yifuza ko ibintu bigenda ku mwana we, nta wundi muntu ushobora kubishyikira.”

Umubyeyi ahere kuki agaburira umwana we?

Umwana atangirira ku biryo by’amazi, bisa n’ibyigana amashereka yaba ku ishusho n’uburyohe nk’uko Muganga Mukakayumba abivuga.

Muganga Mukakayumba avuga ko Ubundi iyo umwana akivuga ahura n’isukari yo mu mashereka kandi ameze nk’amazi.

Ati “umutobe w’imbuto woroshye kandi uryohereye na wo uba wigana amashereka. Uburyo azakira uyu mutobe uryohereye, si bwo buryo azakira ibintu birimo umunyu cyangwa se ibifashe.”

Ngo iyo umwana atangiye kurya ni igihe cyo kumumenyereza ibindi biribwa bifite uburyohe butandukanye nk’umunyu, ibifashe, ibikomeye, ibihumura n’ibindi, kandi bifite igice cy’ubwonko kibigenga.

Ngo ibyo bishobora gutuma umwana yitwara mu buryo bugaragaza ko atemeye ibyo bintu cyangwa se ko atabikunze.

Ati “Iyo ukimuhereza ikintu buri gihe icya mbere akora ni ugucira kabone n’iyo yaba ari amazi. Hari n’igihe ajundikamo gakeya akabitekerezaho ubundi akabicira. Ibyo bintu ntibigomba guca intege ugaburira umwana”

Ngo ababyeyi babyaye bwa mbere hari ubwo babibona bakagira ngo ishyano riraguye nyamara basabwa kubyihanganira ntibagaburire abana ku ngufu.

Ati “Niba aciriye bwa mbere ntibikwiye gutungurana. Niba none umuhaye utuyiko tubiri tw’amazi akaducira ejo niwongera si ko bizagenda. Hari n’uwo uha bwa mbere ibintu byose akabikunda, abana bose si kimwe.”

Yungamo ati “na we hari ibintu urya wabigeza mu kanwa ukumva si byiza ugahita ubicira. N’umwana abyibazaho…niba abantu bakuru hari ibintu dushyira mu kanwa tugacira, umwana we uba abibonye bwa mbere aba agomba kwitwara ate?”

Ngo ababyeyi baba bagomba gutwara abana babo gahoro gahoro mu kubinjiza mu buryo bushya bw’imirire ndetse bakihanganira uburyo abana babyakira.

Si byiza kugaburira umwana ku ngufu

Bamwe mu babyeyi cyangwa se abarezi bagaburira abana ku ngufu iyo banze kurya.

Nyamara nk’uko muganga Mukakayumba abivuga, uyu muco si mwiza na gato kuko ushobora kugira ingaruka ku mirire y’umwana mu gihe kirambye.

Ati “Iyo umwana agaburiwe ku ngufu, isaha yo kurya iragera akagira ubwoba agatangira kwanga kurya. Abana benshi aho barahagwa. Iyo umuntu azanye umwana we kumuvuza tumubaza amateka ye kuva akimubyara, yatangiye kumugaburira ryari, yonse igihe kingana iki, uko byagenze atangiye kugaburirwa n’ibindi.”

Ibyo umubyeyi akwiye kwitaho n’ibyo yakwirinda

Umubyeyi agomba Kugira isuku yakarabye neza, imyenda icyeye, kandi yiteguye kugaburira umwana ni ukuvuga afite umwanya uhagije ntabimwirukansa.

Igihe utangiye kwigisha umwana kurya, ugomba kumugaburirira ahantu muri mwenyine kuko birinda umwana kurangara. Bigabanya ibisitaza umuntu ashobora guhura na byo mu gutoza umwana kurya

Amakuru adafitiwe gihamya yakuwe ahantu hatizewe ni ayo kwirinda mu gihe cyo gutangiza umwana kurya.

Muganga avuga ko abantu benshi cyane cyane ababyaye ubwa mbere baba bafite amakuru atandukanye bakuye ahantu hatizewe nko mu nshuti, kwa ba nyirasenge n’ahandi

Abenshi bagaburira abana bitewe n’akarere bavukamo cyangwa se abo abana na bo, ugasanga ntiyahuye n’abantu bafite ubumenyi mu mirire.

Hari nk’abantu batangira bagaburira abana ibirenze ubushobozi bw’umubiri wabo, cyangwa se ibyo igifu cy’umwana kidafitiye ubushobozi bwo kugogora.

“Nk’urugero, hari abatangira kugaburira umwana bakamuha ibiryo byo mu nkono nk’ubugari n’indagara, igitoki bakanjakanje, hari imico itandukanye bitewe n’uturere”

Ngo si byiza na gato gutangirira ku biryo by’inombe bifashe cyane. Hari n’abashyira ibiryo ku kiganza bakabagaburiraho, kumuha bibero kandi amaze amezi 6 yonka atari asanzwe abimenyereye, na bo si byiza kuko aho umwana aba ageze aba ashobora kunywesha akayiko cyangwa se agakombe.

Inama ku Banyarwanda

Muganga Mukakayumba abwira Abanyarwanda ko hari impuguke mu mirire no kuyiboneza.

Byibura mu bitaro by’akarere no mu bigo nderabuzima bimwe na bimwe hari izo mpuguke ku mirire ku buryo abantu babaza amakuru bifuza.

Ababyeyi bafite abana batangiye kurya ni byiza ko bagana abantu bashinzwe iby’imirire kugira ngo bahabwe inama z’uko bagaburira umwana

Ibyo umubyeyi aba agomba kubimenya agitwite kugira ngo ategurire umwana ibyo azajya amugaburira.

Ati “Urugero usanga umuntu ajya kugura utuboga tw’umwana mu isoko atazi ubuziranenge bwatwo nyamara yari kuba yarakoze akarima k’igikoni yitegura kugaburira umwana ntashakashake ibintu byose mu isoko.

Ashobora no gutera imbuto zera vuba nk’ipapayi, maracuja, ibinyomoro…ibi byose ni ibintu byera mu gihe gitoya. Aho bishoboka ni byiza gutegura ibintu by’ibanze bizakenerwa mu kugaburira umwana wawe.

Birushaho no kuboha umurunga hagati yawe n’umwana kuko bigaragaza ko uba uri kumutekerezaho. Tekereza umenye ubwenge ugasanga hari akarima iwanyu baguteguriye utaravuka, bikwereka ko ufite agaciro mu muryango wawe.”

 

source:https://izubarirashe.rw

Add new comment

10 + 9 =