Dusobanukirwe gutwita: Igihembwe cya mbere ,icyakabiri n'icyagatatu

Gutwita ni igikorwa gitera ishema kandi kinezeza umugore wese n’umugabo we gusa nanone kikaba igihe giteye amatsiko iyo ari inda ya mbere.

Nubwo gutwita biba nyuma y’amasaha atarenga 24 uhereye igihe wakoreye imibonano ariko kugirango ibizami bigaragaze ko utwite bisaba kurindira byibuze iminsi 14 kuko niho umusemburo wa hCG (human chorionic gonadotropin) uba wamaze kuba mwinshi ku buryo hose uhaboneka.

Imikurire y’inda ishyirwa mu byiciro byitwa ibihembwe, bikaba ibihembwe bitatu buri cyose gifite amezi atatu.

Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe imikurire y’umwana uri mu nda mu gihembwe cya mbere ni ukuvuga kuva umugore asamye kugeza inda igize amezi 3 tunavuge ku mafunguro y’ingenzi usabwa kwitaho.

Imikurire y’umwana uri mu nda

Ukwezi kwa mbere

Uku kwezi gutangira ugisama. Kubanzirizwa no guhura kw’intangangabo n’intangangore, ibi bikurikirwa no gufatisha inda aho izakurira mu mura.

 • Aha niho hakorerwa ingobyi umwana azakuriramo nayo ikuzuramo uruzi akuriramo (omniotic fluid). Akamaro k’ingobyi ni ukurinda umwana no kunyuzwamo ibimutunga kugeza avutse
 • Ku munsi wa 21 umutima utangira gutera, ku muvuduko w’inshuro 65 ku munota.
 • Muri uku kwezi kandi ahazaba amaso hatangira kwirema, umunwa, umuhogo n’imiyoboro y’amaraso nabyo bigatangira gukorwa.

Ukwezi kwa mbere kurangira umwana angana n’urutete rw’umuceri.

Ukwezi kwa 2

 • Muri uku kwezi ibice byo mu maso bikomeza gukorwa.
 • Amatwi atangira kugaragara kandi ibice bizabamo amaboko n’amaguru nabyo bitangira kuboneka.
 • Intoki n’amano birakorwa kandi noneho amaso aba agaragara.
 • Muri uku kwezi niho ubwonko, urutirigongo n’ibice bishamikiyeho bitangira gukorwa. Urwungano ngogozi n’imyakura birakorwa kandi amagufa nayo atangira kuremwa.
 • Hano umutwe niwo uba ugaragara cyane kuko uba ari munini cyane ugereranyije n’ibindi bice.

Mu kwezi kwa 2 hagati uba ushobora noneho kumva uko umutima w’umwana utera, ni naho abakuze bamenyera ko umukobwa yasamye, cyane cyane barebeye munsi y’ingoto kuko imitima iba iri gutera ari ibiri.

Ukwezi kwa 3

 • Mu kwezi kwa 3 noneho ibice byose by’amaguru n’amaboko biba byamaze gukorwa hasigaye kugenda bikura.
 • Uyu mwana aba ashobora gufunga no gufungura igipfunsi, anashobora kubumba no kubumbura umunwa.
 • Inzara zitangira gukorwa kandi Amatwi noneho aba agaragara neza
 • Muri uku kwezi niho ibizaba igitsina cy’umwana bitangira gukorwa ariko biba bigoye kuba wamenya niba azaba umukobwa cyangwa umuhungu.
 • Ukwezi kwa 3 gushira ibice byose byamaze gukorwa, urwungano rw’inkari narwo rwatangiye gukora ndetse umwijima uba watangiye gukora indurwe.

Kuko ibice by’umwana byose biba byamaze gukorwa ibyago byo kuba inda yavamo biba byagabanyutse cyane.

Intungamubiri ukeneye mu gihembwe cya mbere

 • Vitamini B9. Banayita kandi acide folique ikaba igira akamaro kanini mu mikurire y’umwana no kumurinda kuzavukana ubumuga n’ubusembwa. Iboneka mu bishyimbo, avoka, imbuto zo mu bwoko bw’amacunga n’indimu, imboga rwatsi, ndetse kwa muganga bayitanga nk’inyongera.
 • Kalisiyumu. Uyu munyungugu ugira uruhare mu ikorwa ry’amagufa no gukomera kwayo. Tuwusanga mu mata n’ibiyakomokaho, imboga rwatsi.
 • Ubutare. Mu kukurinda isereri no gutuma umwana agira amaraso ahagije nawe kandi ayawe ntagire ikibazo. Buboneka mu bishyimbo, inyama, ibyo kurya byo mu nyanja n’imboga.
 • Choline. Iyi izwi nka vitamini B4 ikaba igira uruhare mu mikorere y’ubwonko n’imikaya iboneka mu nyama zitukura n’amagi.
 • Vitamini B12. Iyi tuyisanga mu nyama, inkoko, ibyo mu nyanja n’ibindi biribwa iba yongewemo cyane cyane ibikomoka ku ngano.
 • Ibinure bya Omega-3. Ibi nabyo biboneka mu mafi afite amavuta nka salmon, sardine, no mu tubuto nka flax, chia, ibihwagari, no mu gifenesi.

Dusobanukirwe gutwita: Igihembwe cya kabiri

Gutwita ni igikorwa gitera ishema kandi kinezeza umugore wese n’umugabo we gusa nanone kikaba igihe giteye amatsiko iyo ari inda ya mbere.

Nubwo gutwita biba nyuma y’amasaha atarenga 24 uhereye igihe wakoreye imibonano ariko kugirango ibizami bigaragaze ko utwite bisaba kurindira byibuze iminsi 14 kuko niho umusemburo wa hCG (human chorionic gonadotropin) uba wamaze kuba mwinshi ku buryo hose uhaboneka.

Imikurire y’inda ishyirwa mu byiciro byitwa ibihembwe, bikaba ibihembwe bitatu buri cyose gifite amezi atatu.

Imikurire y’umwana uri mu nda kuva ku mezi 4 kugeza kuri 6, ni ukuvuga igihembwe cya 2 tunavuge ku mafunguro nyina agomba kwibandaho.

 

Imikurire y’umwana uri mu nda

 

Ukwezi kwa 4

 • Ku kwezi kwa 4 umutima w’umwana ushobora kumva uko utera hifashishijwe doppler.
 • Noneho intoki n’amano biba bigaragara neza.
 • Ibitsike, ingohi, imisatsi n’inzara bitangira kumera.
 • Amagufa atangira kugira ireme ndetse n’amenyo nubwo aba atagaragara atangira gukorwa.
 • Uyu mwana aba ashobora konka igikumwe cye, kwinanura, kwayura no kwituma.
 • Urwungano rw’imyakura rutangira gukora, urwungano rw’imyibarukire n’ imyanya ndangagitsina biba bigaragara noneho ku buryo no muri échographie bakubwira igitsina uzabyara.

 

Ukwezi kwa 5

 • Aha niho utangira kumva umwana yigaragura mu nda, ari byo bavuga ngo inda yatangiye konka. Gusa umwana w’inkwakuzi no ku mezi 4 aba yaratangiye kwinyagambura.
 • Umusatsi ukomeza gukura kandi intugu, umugongo n amatama haba huzuye ibyoya byiza. Ibi byoya birinda umwana kandi benshi bavuka bakibifite bikagenda bishira.
 • Uruhu rwe ruba ruriho ibintu by’umweru bishinzwe kururinda kuba rwakangizwa na rwa ruzi abamo (omniotic fluid). Gusa iyo ari hafi yo kuvuka ruragabanyuka, nubwo avukana ibisigisigi byarwo.

 

Ukwezi kwa 6

 • Uruhu rwe ruba rutukura, rufite iminkanyari kandi imitsi y’amaraso iba igaragara.
 • Amaso aba ashobora gufunguka noneho kandi ikirenge kikagira ishusho azavuka gifite.
 • Ibibera hanze atangira kubyumva kandi urusaku cyangwa ibihinda bituma yinyeganyeza.
 • Uyu mwana aba ashobora gusepfura kandi nyina arabyumva.
 • Uyu mwana mu mpera z’ukwezi kwa 6, ni ukuvuga nyuma yo kuzuza ibyumweru 23, aramutse avutse agashirwa muri couveuse akitabwaho abaho.

 

Intungamubiri usabwa kwitaho cyane

 • Ubutare. Ubutare bugufasha kongera amaraso mu mubiri kandi bukakurinda kugira isereri. Ibyo kurya by’ingenzi uzabusangamo ni ibishyimbo, inyama y’inka, inkoko n’imboga rwatsi zifite icyatsi cyijimye nka dodo n’imbogeri n’isombe kandi bunatangwa nk’ibinini kwa muganga.
 • Kalisiyumu. Haba kuri wowe no ku mwana iyi izafasha amagufa gukomera no kugira ireme. Iboneka mu mata n’ibiyakomokaho, ndetse no mu mboga nka dodo, isombe, imbogeri.
 • Ibinure bya Omega-3.Ibi binure bifasha umubiri gusohora imyanda, biwurinda kanseri zinyuranye n’indwara z’umutima. Tubisanga mu mafi, utubuto twa chia, utubuto twa flax, igifenesi, ibihwagari…
 • Manyeziyumu. Uyu munyungugu nawo ufatiye runini umubiri dore ko uza mu myunyungugu 5 y’ingenzi umubiri wacu ukenera ku bwinshi. Tuwusanga cyane mu mineke, yawurute, ubunyobwa, ibihwagari, imbuto z’ ibihaza, sezame
 • Vitamini D. Ubusanzwe kota akazuba k agasusuruko na kiberinka bituma umubiri ukora iyi vitamini. Ariko tunayisanga mu mata n’ibiyakomokaho, soya, amafi n’umuhondo w’igi. Iyi vitamini ikaba igira uruhare nayo mukomera kw’amagufa no kugira uruhu rucyeye kandi rwiza.
 • Vitamini B9. Iyi vitamini initwa folate cyangwa folic acid iba ingenzi dore ko irinda umwana kuvukana ubusembwa ndetse ikanatuma urwungano rw’imyakura rwe rukora neza. By’umwihariko ku mugore wasamye nyuma yo gukoresha imiti iboneza urubyaro aba ayikeneye ku bwinshi ngo irinde umwana we. Tuyisanga by’umwihariko muri avoka, imbuto, ibishyimbo, imboga nk’amashu, sukumawiki, kandi inatangwa nk’inyongera ku bagore batwite kwa muganga.

Dusobanukirwe gutwita: impinduka zitandukanye ziba mu gihembwe cya 3

 

Nubwo gutwita biba nyuma y’amasaha atarenga 24 uhereye igihe wakoreye imibonano ariko kugirango ibizami bigaragaze ko utwite bisaba kurindira byibuze iminsi 14 kuko niho umusemburo wa HCG (Human Chorionic Gonadotropin) uba wamaze kuba mwinshi ku buryo hose uhaboneka. Imikurire y’inda ishyirwa mu byiciro byitwa ibihembwe; bikaba ibihembwe bitatu buri cyose gifite amezi atatu.

Igihembwe cya 3 cyo gutwita gitangira inda igize ibyumweru 28 kugeza umugore abyaye.
Muri iki gihembwe ukeneye ingufu nyinshi dore ko ugomba no kuzigama izo uzakoresha usunika umwana umunsi wo kubyara.

Izo ngufu nta handi uzazikura hatari mu byo urya.

Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe imikurire y’umwana uri mu nda tunarebe ibyokurya ukeneye cyane mu gihembwe cya 3.

Imikurire y’umwana uri mu nda mu gihembwe cya 3

Amezi 7

Umwana akomeza gukura haba mu burebure no mu bunini kandi umubiri we utangira kuzigama urugimbu (ibinure) uzakoresha amaze kuvuka.

Imyumvire nayo iriyongera kandi aba abasha kumva ibibera hanze byose.

Ahindagura uko ameze mu nda buri kanya kandi ibibaye kuri nyina byose, ijwi runaka, agahinda no kwishima, byose umwana agaragaza ko yabimenye. Iyo uri mu mwijima no mu rumuri nabyo arabimenya.

Rwa ruzi aba arimo rutangira kugenda rugabanyuka.

Uyu mwana iyo bibaye ngombwa ko avuka abasha kubaho rwose. Icy’ingenzi ni uko bamushyira muri bya byuma bimushyushya.

Amezi 8

Umwana mu nda akomeza gukura mu bunini no mu gihagararo kandi akomeza kuzigama ibinure byinshi mu mubiri.

Kwinyagambura biriyongera kandi biba bigaragarira noneho buri wese kuko ntihaca akanya kanini atinyeganyeje.

Kuri aya mezi ubwonko bwe burakura bidasanzwe kandi aba abasha kureba no kumva.

Ibice byo mu mubiri imbere biba biri gukora neza byose uretse ibihaha biba bitarakora neza.

Amezi 9

Mu kwezi kwa 9 akomeza gukura ndetse n’ibihaha bikarangiza gukura no gukomera.

Ibyumviro bye biba bikora neza kuko aba ashobora guhumbya, guhumiriza, guhindukiza umutwe no kugaragaza ko yumvise urusaku, abonye urumuri cyangwa ukoze ku nda.

Uyu mwana aba yiteguye kuza ku isi.

Muri uku kwezi niho umwana acurama akareba hasi neza gusa bitangira inda ifite amezi 6 agenda ahindukira buhoro buhoro, noneho muri uku kwezi aba acuramye neza umutwe ureba aho azanyura avuka.

Aba yiteguye kuvuka, gusa hari abana barinda bageza aya mezi bataracurama akaba yacurama mu cyumweru cyanyuma cyangwa akarinda ageza igihe cyo kuvuka ataracurama, imwe mu mpamvu zishobora gutuma umugore abagwa.

Nyuma y’aha rero umugore utwite aba akwiye kwitegura ko isaha n’isaha yakumva ibise.

Intungamubiri ukeneye n’aho uzazikura

 1. Imbuto

Imbuto cyane cyane izisaruwe ako kanya ziba zikungahaye kuri vitamini C ikaba igira uruhare mu gukomera no gukura kw’ingobyi umwana aba arimo. Iyi vitamini kandi ituma umubiri ukurura ubutare mu byo urya bikanongerera ingufu ubudahangarwa. Mu mbuto izo usabwa kwibandaho cyane ni imineke, amacunga, watermelon n’inkeri. Niba ufite akazi, ni byiza kuba warya izi mbuto hagati y’ifunguro rya mu gitondo n’irya ku manywa.

 1. Ibishyimbo

Ibishyimbo bikungahaye ku butare kandi binabonekamo vitamini B1 na za fibres. Ushobora kubirya ku bindi biryo, kubikoramo isupu cyangwa kubikoramo igikoma.

 

 1. Salade y’imboga

Iyi salade ni nziza kuko iba ikungahaye kuri za vitamini zinyuranye. Wakoresha inyanya,radis, beterave, amashu ugakamuriraho indimu. Cyangwa ugakoresha apple cider vinegarmu mwanya w’indimu. Izindi mboga wakitaho ni epinari gusa zo wanazitogosa.

 1. Utubuto duhekenywa

Utu tubuto duhekenywa tuba dukungahaye kuri vitamini B1, poroteyine n’ibinure bya Omega-3. Muri two twavuga ubunyobwa, ibihwagari, inzuzi z’ibihaza, sezame, n’utundi tubuto.

 1. Ingano zuzuye

Si ingano gusa ahubwo impeke zuzuye muri rusange ni isoko nziza y’ingufu umubiri ukeneye. Ikindi kandi zinakurinda impatwe. Ushobora kurya umugati wazo kunywa igikoma cyazo,… Izo mpeke twavuga uburo, amasaka, ibigori, umuceri.

 1. Salade ya avoka

Iyi ushatse wanayita salade y’imbuto ariko avoka ikaba igomba kutaburaho. Avoka iguha vitamini A, B zinyuranye, C, E, ndetse inakize kuri B9. Wavanga n’imyembe, amacunga cyangwa urundi rubuto rwose ushaka.

 1. Amashu

Amashu mu moko yayo yose ni isoko ya vitamini C na K. Ushobora kuyatogosa, kuyarya nka salade wavanzeho igitunguru, tungurusumu se, cyangwa ukayanyuza ku muriro uyakaranga ariko ntashye.

 1. Amafi

Igihembwe cya 3 ubwonko bw’umwana buba bukura cyane. Akenera rero ibinure bya Omega-3 na DHA bikaba biboneka mu mafi cyane cyane salmon na sardine na tuna ukayateka ariko agashya neza kandi nturenze 2 mu cyumweru.

 1. Amagi

Tuyasangamo choline ifasha mu ikorwa ry’uturemangingo tw’umwana no gutuma ubwonko bwe bwibuka bukura. Binagabanya kuba yazagira ibyago byo kurwara impyiko n’impindura. Amagi kandi yuzuyemo poroteyine zinyuranye. Igi ritogosheje rimwe ku munsi rirahagije.

 1. Ipapayi ihiye neza

Nubwo ari urubuto ariko rije ukwaryo. Naryo rikungahaye kuri vitamini C. Rinarimo fibre, potassium na vitamin B9. Akarusho k’ipapayi ni uko rikurinda ikirungurira giterwa no gutwita. Gusa ukarya irihiye neza kuko iridahiye ribamo pepsin ishobora gutera inda kuvuka hataragera cyangwa ikavamo.

 1. Amata n’ibiyakomokaho

Ibi ni isoko nziza ya kalisiyumu ikaba izwiho kugira uruhare rukomeye mu ikorwa ry’amagufa. Ari wowe n’umwana muba muyikeneye.

 1. Ibikungahaye ku butare

Ubutare bufasha mu ikorwa ry’amaraso kandi burinda kugira isereri bukanafasha ingobyi kwinjiza amaraso ahagije ku mwana. Tubusanga mu mboga zifite icyatsi cyijimye ibishyimbo, inyama y’iroti, n’umwijima.

 1. Ibikize kuri folic acid

Nubwo hari aho twagiye tubibona ariko uyi vitamini irihariye dore ko irinda umwana kuzavukana ubumuga n’ubusembwa.
Amafunguro tuyisangamo ni avoka, epinari, impeke zuzuye, ibishyimbo n’amashaza.

Dusoza

Gutwita ni igihe kiba kitoroshye ku muryango muri rusange n’umugore by’umwihariko. Iyo ari inda ya mbere ho biba ari ibindi dore ko uba utaramenya byinshi.

Niyo mpamvu kumenya izi mpinduka ari ingenzi.

source:umutihealth.com

 

Add new comment

6 + 3 =