Ubuhinzi bw'Urusenda

Akamaro k’urusenda

Nk’uko RAB ibisobanura,urusenda ruraribwa. Rushobora kuribwa ari rubisi cyangwa rwumye. Bashobora no kurukoresha muri salade nk’urusenda ruryohera,kuruteka,ndetse rushobora gukorwamo n’ibindi bintu bitandukanye nka »hot pepper,ketchup,imiti n’ibindi.

Uretse kuba indyoshyandyo,urusenda rufitiye akamaro kanini umubiri wacu,rutuma imyanya imwe n’imwe yo mu kanwa no mu gifu ikora neza,n’igogora ry’ibiryo rikagenda neza. Hari n’aho bavuga ko umuntu ufite amibe n’ikibazo cyo mu mara « intestine worms »bamutegeka kurya urusenda. Urusenda kandi rukoreshwa no mu kwica udukoko dutandukanye dutera indwara mu bihingwa.

Ibigize urusenda

Bimwe mu bigize urusenda bishobora kugirira umubiri akamaro : ku magarama 100 y’urusenda harimo garama 74 z’amazi,ibitera imbaraga 395KJ,94Kcal, garama 4,1 za poroteyine, garama 2,3 z’ibinyamavuta, garama 50 za kalisiyumu,n’ibindi nka manyeziyumu na Feri.

Imiterere y’urusenda

Urusenda ni igiti gishobora gukura kikaba cyagera kuri 2m z’uburebure. Gifite amababi menshi kikaba gishobora kwera kabiri mu mwaka. Urusenda ruri mu bwoko bw’ibinyamisogwe. Ubwoko bw’umusogwe bwigaragaza bukurikijwe ubwoko bw’urusenda :hari uruba icyatsi kibisi,umutuku,umuhondo n’andi mabara atandukanye.

Urusenda rwo mu bwoko bwa Bushari “chilli”ni urusenda rwihuta mu mikurire yarwo,indabo zarwo ziba ziri hamwe z’umweru rukagira imisogwe miremire ireshya na cm 2 kugeza kuri 16. Urwo ruratukura ,rukaba rushobora kuribwa ari rubisi cyangwa rwumishijwe.

Aho urusenda rukunda

Urusenda rushobora guhingwa mu Rwanda hose ukurikije ubwoko bwarwo n’imiterere y’ikirere. Ariko ibigomba kwitabwaho cyane ni ibi bikurikira : Ubushyuhe buri hagati ya 15-250C, ubutumburuke bugera kuri m 2000 n’imvura iri hagati ya 600mm -900mm.

Ubutaka ruhingwamo

Urusenda rushobora kwera u butaka bwose butarimo amazi menshi kandi bufite imyunyu ngugu ya ngombwa bukize no ku ifumbire y’imborera. Ubusharire (pH) bw’ubutaka bugomba kuba buri hagati ya 5,5 na 6,8.

Amoko y’urusenda

Hari amoko menshi y’urusenda ariko ku masoko mpuzamahanga hakunzwe cyane aya akurikira : california wonder.Yolo wonder,Emirald giant na Bird’s eye.

Ikigero cy’imbuto batera

Iyo uteye utanyujije mu buhumbikiro ukoresha 1kg/ha. Iyo unyujije mu buhumbikiro ukenera 5kg/ha.

Ifumbire

Urusenda rukenera ifumbire y’imborera iboze neza ingana na Toni 10 kuri 1ha. 10t/ha. Ifumbire mvaruganda ukoresha kg 250/ha ya TSP(triple super phosphate) bagitera. Iyo urusenda rumaze kugira cm 15, rukenera ibiro 100 bya CAN ( Calcium Ammonia Nitrate) kuri ha,naho nyuma y’ukwezi rugakenera ibiro 200 bya CAN kuri ha.

Igihe cyo gutera urusenda

Kimwe n’ibindi bihingwa bica mu buhumbikiro,ingemwe z’urusenda zitegurwa muri Kamena,naho kuzitera bikorwa muri Nzeli-Ukwakira.

Uburyo bwo gutubura ingemwe z’urusenda

Kwinaza

Aho winariza urusenda hagomba gutegurwa neza nk’uko bisanzwe ku zindi mboga zibanza kunyuzwa mu buhumbikiro. Mu buhumbikiro urusenda ruterwa kuri cm 20 hagati y’umurongo n’undi. Ubuhumbikiro bugomba gutwikirwa kugira ngo burindwe imvura n’izuba,bugakurwaho ibirindazuba mbere y’icyumweru kimwe ngo ingemwe zigemurwe.

Kugemura

Urusenda rugemurwa nibura rumaze kugira amababi 8 kugeza ku 10. Ni ukuvuga hashize iminsi iri hagati ya 30 na 40. Bagemura batoranya ingemwe zimeze neza zikomeye,bigakorwa mu gitondo izuba ritarava cyangwa nimugoroba rimaze kurenga.

Gutegura umurima

Umurima ugomba gutegurwa neza,utabiye neza kugeza nibura muri cm 30. Ugashyiramo ifumbire kandi hakurikijwe ingero z’ifumbire zatanzwe hejuru.

Uburyo bukoreshwa mu gutera

Urusenda ruterwa ku buryo bukurikira :

Basiga cm 40 hagati y’ingeri n’indi cyangwa hagati y’igiti cy’urusenda n’ikindi.Iyo uteye utanyujije mu buhumbikiro,usiga cm 30 hagati y’intete n’indi,ugasiga cm 70 hagati y’umurongo n’undi. Urusenda ruterwa kuri cm 60 hagati y’umurongo n’undi. Mu murima wa hegitali imwe ,hahingwamo ingemwe ziri hagati y’ibihumbi 50 na 80. Ubutaha tuzabagezaho ibyonnyi n’indwara z’urusenda.

Classification of content: 

Add new comment

8 + 1 =

Health Benefits