Umuvugo :Marebe atembaho amaribori

Marebe atembaho amaribori
 Naramubonye agorora ikimero,
 Akebutse andetse ndoye icyo kibibi
 Cyamubimbuye mu buranga,
 Kikamurangiza mu gituza,
 Kikamutembera mu mukondo,
 Numva inkongi indemyemo ikome,
 Ikibatsi kimpama mu gihumbi
 Umutima uturagaramo igitutu.
 Nuko nterura ntazi iyo ndi
 Nti : Iyaguhanze ni yo izi kurema
 Ntiyaguciye umucuba na hato
 Ntiyahaho undi.

Ni igicumbi gicuna ituze,
 Ni igicaniro cy’urukundo
 Yarugukwiza ho rukakotsa
 Ntunagakuke ngo urwikure,
 Ukarwitegereza ngo urwikure.
 Ukarwitegereza rugatwika,
 Uko umuririmba ugashya ururimbi,
 Ijuru rikimuka ukimurata.

Uwavuga iby’urukundo
 Yamara icyumweru
 Atenze ho n’intango.

Iyo aje agana uwo akunze,
 Ntukura ibirenge,
 Ushima mubiri ukeye
 Ntushirwe kumureba.

Ntangira kumurabukwa
 Yaje akenyeye urwera,
 Kandi ubwe ari urwego,
 Nti : mureke iby’urwenya,
 Nogeze urwererane,
 Rwoga ijuru ry’u Rwanda.

Impuha nizijure,
 Nta mpaka bangisha
 Impamvu ni ngo urebe!

Si ikabya ryo guhimba
 Ni ihame ry’uwarebye
 Akishirira agahinda.

Nguwo rugore rwera,
 Nguwo sata ibasumba,
 Nguwo umwari w’ishya,
 Nguwo uw’ishyoro ryaka.

Ni ingeri y’amarere
 Ntagira amariburira,
 Nka bamwe bo mu gashungo
 Bamazwe n’amashamba,
 Bagumirwa n’ishaka
 Isharankima zigatoha.

Ntasa n’abacubutse
 Bemeye ibyo gucudika
 Mu ngeso zo gucumura.

Ntasa n’abishunga
 Bamazwe no gushinyika
 Nta shinya bigirira.

Ntasa n’aba none
 Bamazwe n’indoto
 Nta ndoro bigirira.

Ntasa n’intabire
 Zakuze zangirira.
 Ni uruti rw’umutarati
 Rwameze mu mutuzo
 Rwuhirwa n’umutozo.

Ni ishami ry’umushibuko
 Ryera i Gashirabwoba
 Ryatonnye indasigariza
 Itoto rigwa umusubizo.

Nta mpaka ntabira
 Uwabona anyijana
 Akangaya mu ijambo
 Yambaza iby’imvaho
 Navuga mvanguye
 Ibindi akivirira.

Nziturira i Rwanda
 Aho amabega y’urwera
 Atumbagiza umurimbo
 Mu ijuru ry’umurere.

Uwashinga ibyo yabonye
 Ku mushibuka utishanya
 Yasaza atabishoje.

Ni indamutsa y’urukeye
 Ibambura urukerereza.

Ni ishako y’urwamo
 Isuka impundu urwanaga.

Ni ingoro y’urwererane
 Ndora isigiye n’u Rwanda.

Ni inyanja ibumbiriye,
 Nta ngimbi iyigimba.

Ni uruzi rw’igisaga
 Ntiruhungirwa n’isuri.

Ni ishyoro rizira impiza
 Ryacuzwe n’impingane.

Ni rushorezo rw’inyambo
 Ni inyange izira icyasha.

Ni umugutu w’uruhira
 Uhimbaza inumbiri.

Ni impundu z’umurangi
 Zikiranya n’insengo
 Zasobetse n’urugunda.

Ni impinga izira impiza
 Ni ijuru rihizuye
 Asa n’impeshyi ihinduye.

Ntakangwa n’ibihinda
 Yabihariye abahabuwe
 No guhaha ibyabahoza.

Ni inanga izira inenge
 Igacurangwa ho ineza
 Mu nama z’urukundo.

Ni impanzi y’urwego
 Nta rwango agira mu nda.

Ni urudodo nararurazwe
 Ngo rurande ahaturitse
 Igihe ndwana n’amatiku
 Y’ibishaka kuntabika.

Ni ishami ry’umutari
 Ryameze ku mutaba
 Rirakura riragara.

Asa n’ingoma z’umugendo
 Zikiranya urugera
 Mu rugero rw’abasengo.

Niba ari ku ruhimbi
 Ntuhuge kumureba
 Atonganya uwo mutozo
 Uranga ishya mu batunzi.

Niba ari mu murere
 Umureke agumye aribore
 Yizihirwe n’iraba,
 Wogeze ururirimbo
 Wenda urenze umunsi
 Uzaba usukiwe mu rubu.

Uwankiranura n’ibihinda,
 Akampa umwanya wo kumuhimba,
 Namuhera bugihumura,
 Umunsi ukira nkimuhugiye ho.

Naramubonye avuga umurimbo
 Andabutswe atangira akaririmbo,
 Nsanze ari ihogoza ndatuza
 Nkomeza kumva umuhogo atunze.
 Uko nakarangamiye ibyo byiza,
 Nsuma wese mugwa mu byano,
 Nsanze ari ijuru ry’umwezi
 Nanjye mpimbira ho umwato
 Ni ko kumwita umwangakurutwa.
 Nsubiye mwita Marebe yera
 Kandi atemba ho amaribori.

Ni umutako w’urutanisha
 Ni ubutijima bw’urukundo,
 Ni urukenyerero rw’inkindi,
 Nkunda inkesha ze z’umukwira.

Ni uruhimbiro rw’abahanga
 Niba uhutiye ho agashungo
 Utazi inganzo irera amakombe
 Ntumukandire ho utamwica.
 Banza wirere ushyire kera,
 Ukeshe mu mvugo unoze cyane.

Niba akinje iyo mu gikari
 Ntuhakandire utamukanga.
 Umureke acunde ubusoro kera
 Mu nda y’ibicuba by’Amagaju.

Niba haruguru baguheje
 Ni uko asukiranya ibisabo.
 Utuze wumve uwo mususuruko
 Ukesheje urugo umusesure.
 Ntasa n’inshoberamahanga
 Zimwe zitabuze kuba inshibwa
 N’ubwo ari inshabizamudiho.

Naramubonye nshira agahinda
 Umutima utangira kuvumera
 Ari urukundo ruwuvugisha.
 Mbonye akabije kuba urugwiro
 Igihe rihundagaye rirenze
 Nanjye nigaba mu nganzo
 Nkabya umugambi wo kumuhimba.
 Maze muhera ku mutwe iheru
 Ngira ngo ndengure ku birenge.
 Umusatsi wose ni umusana,
 Ni urugege ruzira ingingo
 Ni urugeregere rw’uburanga,
 Ni igisingizo cy’umudasumbwa.

Agira uruhanga rw’uruhebuza,
 Nturuhanga ngo urashye uhumbya
 N’iyo uhungiwe n’amahindu
 Ahubwo uremera akaguhonda.

Ingohe ze ni irangamutuzo,
 Ni uruterero rw’abatoya.
 Amaso ni urubera rw’inkesha,
 Kandi yuzuyemo ibinyonga
 Akarusha ay’inyana urunyenyeri.

Izuru ni imbuga y’urutonde,
 Amatama yose itoto riragwa.
 Inseko ikeye umusanganya
 Ubonye ukwezi kubanduye.
 Naho urusizi rw’umususuruko
 Rusesuye imisaya yose.

Amenyo ni inono izira inenge
 Ni amasimbi y’urubugurizo,
 Indoro ye ni uruhogozambyeyi,
 Imvugo ye ni umurebe w’impundu,
 Ingendo ni urugororangingo,
 Indeshyo ni ijuru ry’umurere,
 Umubiri wose ni ndebunyurwe.

Amaboko yose ni imibanga
 Agira ibizigira by’ubukombe,
 Urutoki rwose ni urutunda
 Naho igituza cy’umutabonda
 Kiri mo urwogere rw’imitari.

Imbavu ze ni imbandagihumbi,
 Ni imitende itatse indinda.
 Mu nda ni urutembanshyushyu
 Ni umurere warezwe n’inka
 Hose yitwa umwogabyano.

Nahoze nkumbuye iby’urukundo,
 Nsanze ari ikome ry’urwunge,
 Nuko nitsa agatima mu nda.

Inyange yariboye umusubizo
 Mu rukenyero imbibi ziraka
 Kandi ingondo zimugonyeye ho
 Zamurangije mu ngingo.

Asa n’akabande ko mu mpeshyi
 Imbyeyi ishima igashira icyusa,
 Asa n’amarembo ataha amariza,
 Yakebye imongi ziramukwira
 Imbugu zitemba mu rwambariro.
 Shima umurerwa amaso ataruha.
 Asa na kiberinka y’umukwira
 Izuba ryinaze rijya mu gicu.

Iyo wamubonye ukamuca iryera
 Uramuririmba ukarenza amanywa.
 Imbugu zitemba ibitugu byose
 Zamuteye ishya mu gituza
 Zigeze mu nda zirohoshya.

 

Wahimbwe na Rugamba Cyprien

Classification of article: 

Add new comment

9 + 6 =